Naši starí rodičia si zaslúžia bývať dôstojne a prežívať svoj čas aktívne

viacgeneracne-spoluzitie

Viacgeneračné spolužitie

Ideálne je, ak má senior možnosť žiť v prostredí, ktoré mu je známe, ktorému rozumie a v ktorom sa pohybujú ľudia, ktorí sú mu blízki – zvyčajne sa jedná o najbližšiu rodinu alebo lokálnu komunitu. Na Slovensku je množstvo rodín, ktoré žijú vo viacgeneračných domácnostiach a je potrebné takýmto rodinám poskytovať podporu.

Nie je ľahké udržiavať viacgeneračnú domácnosť. Preto je našou ambíciou pomoc rodinám, aby dokázali udržať takéto spolužitie čo najdlhšie a aby bolo prirodzené a dôstojné pre každého člena domácnosti. V prípade, že sa seniorovi zhorší zdravotný stav, je dôležité, aby sa spolu s rodinnými príslušníkmi vedel rýchlo zorientovať v ponuke sociálnych služieb a aby bol v správnom čase nasmerovaný na správnu službu - takýmto spôsobom môže rodina získať odbornú pomoc a podporu pri vzájomnom spolužití.

Seniorské bývanie

Za druhý stupeň senioriského bývania považujeme situáciu, kedy seniori žijú samostatne, síce bez rodiny, ale v bytoch a domoch prispôsobených ich finančným možnostiam a špecifickým potrebám. Postupne aj na území Slovenskej republiky získavajú na popularite koncepty komunitného seniorského bývania, kde má obyvateľ dostatok súkromia a zároveň priestor pre spoločenské aktivity.

Výhodou pri takomto type bývania je dostupnosť sociálnych služieb, ktoré pomôžu seniorom prežívať nezávislý a samostatný život vo svojej domácnosti. Ideálne je zasadiť tento typ bývania do už vybudovanej živej mestskej alebo vidieckej štruktúry, aby sme predišli vyčleňovaniu obyvateľov seniorského bývania z väčšinovej spoločnosti.

pobytove-socialne-sluzby

Pobytové sociálne služby

Pobytové sociálne služby pre seniorov chápeme ako tretí stupeň, kde sa okrem bývania zabezpečuje seniorom sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Univerzálny dizajn

Čo sa technických aspektov viacgeneračného súžitia týka, ponúka sa metóda dizajnu pre všetkých, ktorej iniciátorom je Európsky inštitút pre navrhovanie a zdravotné postihnutie EIDD (European Institute for Design and Disability Design for All Europe). Štokholmská deklarácia EIDD (2004) definuje „dizajn pre všetkých“ ako navrhovanie zamerané na ľudskú diverzitu, sociálnu inklúziu a rovnoprávnosť. Cieľom je umožniť všetkým ľuďom rovnaké príležitosti pre aktívnu účasť vo všetkých oblastiach.

Univerzálne navrhnuté adaptabilné obytné prostredie dokáže reagovať na meniace sa potreby užívateľov, zohľadňuje procesy starnutia, ale i náhle dočasné alebo trvalé zmeny zdravia obyvateľov. Je dôležité, aby bol obytný priestor flexibilný, teda aby sa dal jednoducho a v krátkom čase upraviť podľa aktuálnych potrieb bez veľkých finančných nákladov.

Viaceré krajiny tento koncept už implementovali do legislatívnych procesov, no Slovensko medzi nimi nie je. V našej stavebnej legislatíve sú zahrnuté len základné bezbariérové požiadavky. Problematika univerzálneho navrhovania nie je zatiaľ dostatočne reflektovaná ani v plánovaných strategických dokumentoch akými sú napríklad Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2030 a ani v schéme Štátneho fondu rozvoja bývania.

Napriek tomu sa aj v našej krajine zvyšuje povedomie o potrebách osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, ktoré sa prejavuje postupným prispôsobovaním prostredia, v ktorom žijeme. V okolí niektorých bytových domov sa upravujú prístupové cesty na bezbariérové, dodatočne sa budujú výťahy, vytvárajú sa široké predsiene a zádveria, ktoré umožňujú manipuláciu s invalidným vozíkom.

foto s logamiInkubator_3new

Odštartovali sme projekt Komunitné seniorské bývanie

V Inštitúte aktívneho bývania sme v uplynulých dňoch odštartovali realizáciu projektu Komunitné seniorské bývanie - inovatívne riešenie pre aktívny a dôstojný život seniorov. Cieľom projektu je vytvoriť novú komplexnú službu pre seniorov, ktorou je komunitné asistované bývanie s prepojením na rôzne asistenčné, sociálne a zdravotné služby. Asistované bývanie ponúkne seniorom, ktorí už z rôznych dôvodov nemôžu žiť sami vo svojej pôvodnej domácnosti, novú alternatívu, vďaka ktorej budú môcť i naďalej zostať aktívni a viesť samostatný a nezávislý život vo svojej domácnosti v novom byte alebo demčeku. S projektom Komunitného seniorského bývania sme sa prihlásili do Impact Lab Inkubátora, ktorý realizuje

Nadácia Pontis. Okrem finančnej podpory (grant do 20 000 eur) sa aktuálne spolu s ďalšími 20 organizáciami z celého Slovenska zúčastňujeme na vzdelávacích workshopoch, zameraných na projektové riadenie, finančnú udržateľnosť, sledovanie dopadu a celkové nastavenie fungovania organizácie. Impact Lab Inkubátor nám okrem vzdelávania umožňuje prepájanie sa s inými organizáciami z mimovládneho sektora, nadviazanie nových kontaktov so zaujímavými ľuďmi, ktorí prinášajú nové riešenia pre rôzne spoločenské problémy.

Autor fotografií:
Nadácia Pontis Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č. 101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Pri realizácii rôznych
foriem seniorského bývania
si chceme overiť:

Ak poskytneme seniorom odborné poradenstvo a podporné služby v oblasti bývania a spolubývania, ich záujem o aktívne bývanie vzrastie.

Ak poskytneme seniorom bývanie s podpornými a terénnymi i ambulantnými sociálnymi službami, klesne ich dopyt po pobytových sociálnych službách.

Ak poskytneme seniorom, ktorí plánujú riešiť svoju bytovú otázku, „na mieru ušité“ – aktívne bývanie, budú ochotní zanechať svoju nehnuteľnosť a táto nehnuteľnosť poslúži rodinám a viacpočetným domácnostiam.

Ak urobíme popularizáciu aplikovateľných inovatívnych foriem bývania a spolubývania, zvýši sa záujem seniorov aj o také formy bývania, ktoré na Slovensku doposiaľ nenašli uplatnenie.

Ak naplánujeme a zrealizujeme vhodnú formu komunitného bývania pre seniorov, zvýši sa ich kvalita života

Ak experimentálne overíme jednotlivé formy bývania a spolubývania seniorov a následne výsledky takýchto foriem bývania spracujeme a zverejníme, stanú sa súčasťou plánovania bytovej politiky miest a obcí.