Mať svoj domov
je prvý krok

Sociálne bývanie

Sociálne bývanie je bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov určené na primerané a ľudsky dôstojné bývanie osôb, ktoré si nemôžu obstarať domov vlastným pričinením. Znevýhodnenie na trhu s bývaním može mať dlhodobý alebo krátkodobý charakter ako napríklad znevýhodnenie zdravotným hendikepom, sociálno-ekonomickým statusom, ale aj diskrimináciou na etnickom princípe či priradením nálepky „problémového“ občana.

Často sa jedná o nízkopríjmové domácnosti, mladé rodiny, mnohopočetné rodiny, seniorov, rodičov samoživiteľov, obete násilia, cudzincov a migrantov, ľudí bez domova, domácnosti žijúce v sociálne vylúčených lokalitách

Sociálne služby

Za stigmatizáciou sociálneho bývania stojí predstava problémového spolunažívania s neprispôsobivými nájomníkmi. Tá je často spôsobená nekoncepčným riešením bývania, kedy sa človeku v núdzi síce zaobstará stecha nad hlavou, ale neberie sa ohľad na to, že pre tieto osoby je veľmi ťažké zmeniť svoj životný štýl zo dňa na deň bez ďalšej pomoci.

Ľuďom v bytovej núdzi môže v takomto prípade pomáhať celá rada sociálnych služieb, ktoré umožňujú podporu osôb v ich domovoch. K dispozícii by mali byť tak programy, v rámci ktorých je možné osoby v bytovej núdzi kontaktovať v ich súčasnom prostredí, ako aj programy sociálnej rehabilitácie, ktorá má za cieľ predovšetkým podporiť osoby so zníženou samostatnosťou a umožniť im postupné osvojenie niektorých zručností, ktoré ich samostatnosť zvýši.

prestupne-byvanie

Prestupné bývanie

Jedná sa o systém sprevádzaný rôznym rozsahom sociálnych služieb - od veľmi intenzívnej terénnej pomoci v počiatočnej fáze až po vyššie stupne bývania s menej intenzívnou sociálnou podporou. Klient prechádza jednotlivými krokmi od núdzového bývania, cez podporované, asistované bývanie s ambíciou pripraviť ho na samostatné bývanie, ktoré si bude vedieť sám udržať.

Housing first

Systém Housing First je alternatívou k modelu prechodného bývania. Podpora je klientom poskytovaná tak dlho, ako potrebujú. Nepresúva jednotlivca cez rôzne „úrovne“ bývania, ale zabezpečí človeku bez domova domácnosť okamžite. Človek sa z ulice alebo z ubytovne dostáva priamo do svojho nového domova. Tento prístup vychádza z myšlienky, že prvoradou potrebou jednotlivca alebo domácnosti je získať stabilné bývanie. Až potom je možné riešiť ďalšie problémy.

Tento koncept je stvorený pre osoby bez domova, ktoré potrebujú intenzívnu sociálnu podporu, aby boli schopné zmeniť svoju situáciu. Poskytované sociálne služby sú flexibilné a táto spolupráca trvá tak dlho, ako je to potrebné.

housing-first

Komunitné seniorské
bývanie

Týmto pojmom označujeme typ bývania, v ktorom má obyvateľ dostatok súkromia a zároveň priestor pre spoločenské aktivity. Výhodou je dostupnosť sociálnych služieb, ktoré môžu byť seniorom jednoduchšie poskytované. Ideálne je zasadiť tento typ bývania do už vybudovanej živej mestskej štruktúry, aby sme predišli vyčleňovaniu obyvateľov seniorského bývania z väčšinovej spoločnosti.