Tvorba strategických dokumentov v oblasti bývania

Ponúkame služby ako
profesionálny externý partner

Pri tvorbe strategických dokumentov v oblasti bývania je našou hlavnou výhodou objektívnosť, odbornosť a nadhľad v priebehu procesu vzniku dlhodobých koncepčných dokumentov zameraných na cielený rozvoj v predmetnej oblasti. Podobu samotného rozvoja aktívneho bývania nastavujeme s kompetentnými autoritami samosprávy a ďalšími partnermi zapojenými do tohto procesu.

Pri procese nasťahovania sa obyvateľov do vybudovaných bytov poskytneme podporu pri sociálnej adaptácii našich cieľových skupín v pripravovanom bývaní.

Pri tvorbe a vyhodnocovaní akčných plánov bývania zabezpečíme podporu manažmentu realizácie zámerov definovaných v akčnom pláne a následne etapovite zhodnotíme plnenie stratégie, čím odľahčíme administratívu samosprávy a zabezpečíme požadovanú dynamiku napĺňania akčného plánu.

Pri dlhodobom hodnotení účinnosti a efektivity prijatých bytových stratégií mesta, t.j. ak v analytickej časti stratégie vhodne zadefinujeme ukazovatele, na ich základe budeme vedieť hodnotiť dopad prijatých a realizovaných stratégií aj s odstupom desaťročí.

Pri plánovaní uplatňujeme
tieto princípy:

Do plánovania od samého začiatku zapájame cieľové skupiny, pre ktoré je bývanie určené.

V procese plánovania hľadáme v štruktúrach samosprávy ľudí, ktorí sa stanú nositeľmi prijatej stratégie, budú vedieť partnerov spájať i motivovať a prostredníctvom živého akčného plánu realizovať túto stratégiu.

Pri plánovaní vytvárame priestor pre všetkých aktérov bytovej politiky - samosprávu, cieľové skupiny, komunitných aktivistov, podnikateľské subjekty, poskytovateľov sociálnych služieb a ďalšie subjekty.

Na bývanie sa pozeráme komplexne a prostredníctvom nášho tímu odborníkov a miestnych ľudských kapacít do neho vnášame pohľady architektov, urbanistov, sociológov, ekonómov, sociálnych a komunitných pracovníkov, kultúrnych antropológov a ďalších odborníkov s cieľom efektívneho využitia potenciálu bývania v prospech obyvateľov a komunity – obce či mesta.

Na lokalitu, v ktorej plánujeme bývanie, sa pozeráme ako na jedinečnú a zohľadňujeme jej špecifiká – to znamená, že aj napriek tomu, že členovia nášho tímu majú poznatky z úspešných projektov bývania u nás aj v zahraničí, zastávame názor, že poznatky a príklady dobrej praxe by mali pri plánovaní inšpirovať a nie sa kopírovať.

strategicky-dokument

Strategický dokument
v oblasti bývania

Tento dokument komplexne popisuje stratégiu, ktorou sa mesto riadi pri plnení svojich cieľov v oblasti bývania. Využíva celý rad nástrojov, ktoré má samospráva k dispozícii pre riešenie bytovej otázky jej obyvateľov. Kľúčovými partnermi sú súkromný a občiansky sektor.

Rozsah a forma
dokumentu

Neexistuje jedna univerzálna koncepcia bývania, ktorá by mohla byť použitá pre všetky mestá, ktoré majú záujem o riešenie, prípadne predchádzanie kríze bývania.

Stratégie vypracované pre jednotlivé mestá sa budú líšiť v závislosti od miestnych podmienok, aktivity občianskeho sektora, podnikateľského prostredia, politickej konštalácie, finančných a personálnych kapacít. Podkladom pre jej spracovanie je analýza miestnych potrieb a zdrojov v oblasti bývania.

rozsah-forma-dokumentu

Pre vytvorenie funkčnej
koncepcie bývania mesta
je nutné:

Identifikovať špecifické potreby v oblasti bývania pre dané mesto.

Vytvoriť komplexný prístup na dosiahnutie týchto cieľov pomocou celej škály dostupných postupov. Tento prístup by mal zahrnúť využitie širokého súboru dostupných politických nástrojov.

Identifikovať rôzne zdroje financovania.

Vytvoriť zoznam kvantifikovateľných cieľov a súvisiacich míľnikov, ktoré sa budú môcť použiť na sledovanie plnenia stratégie a na odhaľovanie jej nedostatkov.