Aj ľudia bez domova túžia mať svoj domov

paulinka_1

Potrebuje sa človek bez
domova po rokoch života na
ulici opätovne naučiť bývať?

Dlhé roky na Slovensku prevládal názor, že pred bývaním „na ostro” potrebujú ľudia bez domova vyšliapať niekoľko schodíkov sociálneho systému až po tréningové bývanie a až potom môžu ísť do vlastného. Princípy Housing first, ktoré sa snaží Depaul Slovensko vo svojom integračnom projekte implementovať, otočili tento pohľad naruby. Bývať sa človek učiť nemusí a sociálne služby majú ísť za ním, nie on za nimi. Viac si môžete prečítať v článku nižšie.

Housing first

V súčasnosti na Slovensku funguje hneď niekoľko projektov, ktoré sa vo svojej práci odvolávajú na princípy Housing first. Vzhľadom na nedostatok mestských nájomných bytov, zle nastaveného príspevku na bývanie, ktorý je naviazaný na dávku v hmotnej núdzi a ďalších nemenej závažných dôvodov, je väčšina týchto projektov pre cieľové skupiny nedostupná.

Depaul Slovensko začal projekt integrácie ľudí bez domova založený na princípoch Housing first v roku 2020. Stále je to rozvíjajúca sa časť našej práce a my sa spolu s klientmi projektu učíme ako zlepšovať dostupnosť bývania pre nich a tiež našu podporu, ktorú im v bývaní poskytujeme.

Hneď na začiatku projektu sme však vychádzali z potrieb ľudí bez domova, ktorých máme v ďalších našich službách - nízkoprahovej nocľahárni, dennom centre a terénnej sociálnej službe krízovej intervencie. Veľkú časť klientov týchto služieb tvoria ľudia, ktorí majú veľmi malú šancu dosiahnuť vo svojom živote vlastné bývanie. Dôvodov k tejto skepse je viacero. Mnohí z nich žijú na ulici mnoho rokov a kvôli potrebe prežiť sa výzvam ulice prispôsobili. Ich cesta späť do vlastného bývania je tak sprevádzaná mnohými úskaliami, od žiadneho alebo veľmi nízkeho príjmu, cez závislosti, rôzne zdravotné diagnózy až po objektívne dlhú cestu integrácie, ktorá trvá podľa niektorých odborníkov dvojnásobok času aký človek prežil na ulici.

vyzva

zva

Výzva, pred ktorou sme pri spúšťaní projektu stáli, bola (a stále je) pokúsiť sa pomôcť získať vlastné, stabilné a bezpečné bývanie práve pre ľudí s vysokou potrebou individuálnej podpory zo strany sociálneho pracovníka. Na zabezpečenie dostupnosti bývania práve pre túto cieľovú skupinu bolo a stále je nutné hľadať cesty ako aspoň čiastočne suplovať chýbajúci príspevok na bývanie. Zároveň sme od začiatku verili, a prax nám dáva za pravdu, že ani ľudia bez domova sa nemusia učiť bývať a aj pre človeka, ktorý využíval nízkoprahové služby alebo žil v teréne, je bývanie vo vlastnom byte úplne prirodzená vec. Samozrejmosťou je podpora sociálneho pracovníka, ktorý prichádza za klientom priamo do jeho bytu.

Oddelenie bývania od sociálnej služby

Ďalším dôležitým aspektom nášho projektu je oddelenie bývania od sociálnej služby. Keďže sme stále pomerne na začiatku projektu a v rámci organizácie (ani v rámci mesta Bratislava) nemáma bytovú nájomnú agentúru, rozhodli sme sa jej neexistenciu suplovať rozdelením rolí v organizácii.

Znamená to, že konkrétna kolegyňa má v projekte na starosti vybavenie bytu, jeho prenájom klientovi spojeným s prejdením si zmluvy a jej podpisom a následný servis súvisiaci s užívaním bytu a platením nájmu. Sociálnu služby a poradenstvo poskytuje druhá kolegyňa, sociálna pracovníčka, ktorá zdopovedá za individuálnu sociálnu prácu s klientom.

byt

Projekt sa zameriava na
tieto 3 hlavné aktivity:

Vyhľadávanie cenovo dostupných bytov a ich prenájom ľuďom bez domova.

Identifikácia užívateľov sociálnej služby, vyhodnotenie, aká je u nich potreba podpory.

Priama práca sociálneho pracovníka v bývaní podľa potrieb klienta.

V rámci projektu máme aktuálne prenajaté 3 byty v ktorých bývajú 3 bývalí ľudia bez domova a my veríme, že projekt sa bude aj v ďalších rokoch rozvíjať tak, aby sa stalo bývanie založené na princípoch housing first nosným riešením bezdmovectva na Slovensku.

Hypotézy, ktoré testujeme:

Človek dokáže bývať v byte a bývanie si udržať aj priamo z ulice, bez predchádzajúcej prípravy. Nemusí prejsť sériu krokov - nájsť si prácu, bývanie v ubytovni, novú sociálnu sieť. Za predpokladu, že dostane príležitosť dôstojne bývať, svoje súkromie, bezpečie, pocit domova a ostatné záležitosti bude postupne riešiť tak, aby si bývanie udržal.

Človek bez domova sa dokáže prostredníctvom dôstojného, cenovo dostupného bývania a intenzívnej podpory zo strany sociálnych pracovníkov (prípadne multidisciplinárneho tímu) začleniť do bežnej spoločnosti a bežného života.

Neexistujú „správne” predispozície k udržaniu bývania. Teda nezáleží, aký je človek vstupujúci do bývania, každý má rovnakú šancu si bývanie udržať. Bez ohľadu na potrebnú mieru podpory, ktorú človek vyžaduje, na pridružené diagnózy, minulosť vzťahov alebo problematické užívanie návykových látok. Ak človek výzvu prijme a poskytneme mu dostatočnú odbornú podporu, bývanie si udrží.

Viac informácií o projekte nájdete na internetovej stránke nášho partnera:

logo-depaul-orange